Hình thực tế KDC Van Xuan Land Dream Home 2

Hình thực tế KDC Van Xuan Land Dream Home 2

Hình thực tế khu nhà ở Vạn Xuân Land Dream Home 2  - Ngày 16/11/2017

 

 

 

Hình thực tế khu nhà ở Vạn Xuân Land Dream Home 2  - Ngày 27/10/2017

 

Hình thực tế khu nhà ở Vạn Xuân Land Dream Home 2  - Ngày 13/10/2017